ویزیت یا ملاقات با پزشک

 
 

با استفاده از نرم افزار آنیکس-کلینیک هر یک از مراحل مرتبط با ویزیت بیمار قابل کنترل است.
برنامه 4 مرحله ای آنیکس-کلینیک مسیر پیوسته ایست که مراحل پذیرش، معاینه و حتی خروج بیمار را شامل می شود. ثبت نام بیمار از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مرکز پزشکی انجام می شود. هر بیمار نیز می تواند از طریق درگاه الکترونیکی اختصاصی اطلاعات شخصی خود را ثبت یا تصحیح نماید.  
مرحله اول: ثبت نام و  تعیین تاریخ مراجعه

ثبت نام بیمار به دریافت مجموعه ای از اطلاعات شخصی شامل نام و نام خانوادگی، سال تولد، جنس، نشانی، نوع بیمه درمانی، روش های تماس با بیمار (تلفن ثابت، تلفن همراه، ایمیل)، معرف و مجوزهای کتبی نیاز دارد. دریافت این اطلاعات و توضیحات جهت تکمیل فرم پذیرش پیش از ورود بیمار به اتاق معاینه الزامیست و مدت زمان توقف در بخش پذیرش را کاهش می دهد.

مرحله دوم: پذیرش بیمار یا ثبت اطلاعات دریافتی

در این مرحله مسئول پذیرش یا منشی مرکز پزشکی، گزینه پذیرش بیمار را انتخاب و همه اطلاعات مربوط به بیمار را در فایل وی ثبت می کند. هر نوع اطلاعات به دست آمده  وارد درگاه الکترونیکی بیمار شده و در بخشی از رکورد مربوط به وی ذخیره می گردد. اطلاعات مربوط به بیمه درمانی بیمار روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و مقادیر پرداختی سهم بیمار در کنار اطلاعات شخصی وی مشخص می گردد.

مرحله سوم: مراجعه به اتاق معاینه

هنگامی که تیم پزشکی آماده پذیرش بیمار است بخش پذیرش، اتاق معاینه را برای بیمار مشخص نموده و نسخه ی الکترونیکی وی را آماده می سازد. در این مرحله امکان ورود اطلاعات پزشکی جدید، تذکر نکات مهم از قبیل حساسیت های دارویی، واکسیناسیون ها و سوابق بیماری و اجتماعی بیمار و تصحیح اطلاعاتی که توسط بیمار یا منشی بخش وارد سیستم شده است، وجود دارد. بدین ترتیب تیم پزشکی از هر نوع اطلاعات مهم، نتایج آزمایشگاهی و موارد احتیاط مطلع خواهد شد.
در حین انجام معاینه همانطور که اطلاعات جدید وارد می شود، می توان فورمت موجود را به شکل های مختلف تغییر داد، گواهی مخصوص بیمه درمانی را صادر نمود و همه دستورات پزشک اعم از دستورات دارویی و پزشکی را به راحتی ثبت و ذخیره کرد.

مرحله چهارم: خروج بیماراز اتاق معاینه

مسئول پذیرش پس از اتمام معاینه و خروج بیمار از اتاق پزشک، مبلغ پرداختی را محاسبه، دستورات دارویی و پزشکی بیمار را ذخیره و با مراجعه به جدول زمان بندی تاریخ مراجعه بعدی بیمار را تعیین می نماید. امکان یاد آوری زمان مراجعه به بیمار از طریق تلفن یا ایمیل در این سیستم وجود دارد همچنین می توان رسید مبالغ پرداخت شده از سوی بیمار را صادر نمود.

مراحل چهارگانه ی ذکر شده به شما اطمینان می دهد که همه جزئیات مربوط به بیمار از اطلاعات شخصی و سوابق پزشکی و اجتماعی گرفته تا نتایج معاینه، تجویز پزشک و مبالغ پرداختی  به طور منظم و پیوسته  ثبت و ذخیره شود. انجام وظایف تعیین شده به طور صحیح و کامل در مرحله اول، مانع از بروز خطاهای بعدی خواهد شد.
 
پزشک در حین انجام معاینه می تواند:

  • گزارشی از بیماری فعلی بیمار بنویسد.
  • معاینه بالینی انجام دهد.
  • دستورات دارویی بنویسد.
  • نشانه های بیماری را ارزیابی کرده و تشخیص دهد.
  • طرح درمانی خود را مشخص نماید.
  • و تذکرات مورد نظر خود را یادداشت کند.
شایان ذکر است که برای ثبت همه ی اطلاعات یاد شده می توان از قلم نوری هم استفاده کرد.

 

اطلاعات مربوط