برآورد هزینه های جراحی

 
 

با ماژول برآورد هزینه های درمانی در نرم افزار آنیکس-کلینیک می توانید چند فهرست برآورد هزینه ها، مخصوص هر یک از اعمال جراحی یا اقدامات پزشکی را تهیه و در اختیار بیماران خود قرار دهید. البته ماژول برآورد هزینه ی آنیکس-کلینیک با سایر ماژول ها تلفیق شده است و امکان ثبت عمل های جراحی و اقدامات پزشکی، وقت دهی و صدور گواهی یا رونوشت اسناد پزشکی را نیز برای کاربران فراهم می کند.

ویژگی های منحصر به فرد ماژول برآورد هزینه ی آنیکس-کلینیک عبارتند از:

  • می توانید به راحتی قیمت ها را ثبت کنید.
  • می توانید اسناد حسابداری، نرخ اقدامات پزشکی و رضایت نامه پیش از عمل جراحی را چاپ یا با پست الکترونیکی ارسال نمایید.
  • می توانید به طور مستقیم با ورود به  فهرست برآورد هزینه ها، زمان عمل جراحی و آمادگی پیش از عمل را مشخص نمایید.
  • می توانید مبالغ پیش پرداخت بیماران را در صورتحساب ثبت کرده و مقادیر باقی مانده را روی صفحه نمایشگر مشاهده کنید.
  • به محض تمام شدن عمل جراحی، مبلغ قابل پرداخت از فهرست برآورد هزینه ها مشخص شده و در صورتحساب بیمار ثبت می گردد.

 

اطلاعات مربوط